Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 

 

Szanowni Państwo!

Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość”

działające przy  Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie ul. Osiedlowa 1

Informuje ,że:

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoba mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzyma  dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do organu  realizującego w danej gminie świadczenia rodzinne czyli wójta, burmistrz    lub upoważnionego kierownika /pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Wzór wniosku do wypełnienia w załączeniu do pisma.

 

Za Zarząd

Prezes Elwira Lisiecka

 

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -