Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki

Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Razem w Przyszłość” z siedzibą w Zespole Szkół nr 4 w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1 przeprowadziło w dniach od 5maja 2011 roku do 19 maja 2011roku na podstawie decyzji numer SO.5311.1.2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku wydanej przez Starostę Pleszewskiego zbiórkę publiczną z przeznaczeniem zebranych środków na cele statutowe Stowarzyszenia. Zbiórka została przeprowadzona w formie loterii podczas festynu z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
W rejestrze zebranych ofiar w naturze znalazły się 443 pozycje. Każdą z 443 ofiar w naturze zapakowano w jeden upominek. Osoby biorące udział w festynie losowały upominki. Wszystkie przygotowane upominki w liczbie 443 zostały zakupione. 
Pozyskano w ten sposób środki finansowe w kwocie 1260 złotych 40 groszy (słownie jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) zostały wpłacone na rachunek bankowy Stowarzyszenia. 
Organizacja nie poniosła żadnych kosztów związanych z prowadzeniem zbiórki.
Stowarzyszenie publicznie ogłosiło wyniki zbiorki publicznej w Gazecie Pleszewskiej z dnia 7 czerwca 2011 roku nr wydania 23(131).

Za Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Elwira Lisiecka

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -