WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

- forma pomocy dla małego dziecka, u którego została stwierdzona niepełnosprawność. Zajęcia prowadzone są  w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1 (tel.62 7427 877)

- obejmuje dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki, u których zdiagnozowano opóźnienie w rozwoju psychoruchowym, uszkodzony wzrok, uszkodzony słuch, niepełnosprawność ruchową, mózgowe porażenie dziecięce z prawidłowym rozwojem umysłowym, autyzm, wady genetyczne, itp.

- zespół działań specjalistycznych dostosowanych do wykrytych zaburzeń rozwojowych (praca ze specjalistą pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem, logopedą)

- na zajęcia kwalifikuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna po przedłożeniu diagnozy medycznej oraz przeprowadzeniu badań dot. rozwoju psychoruchowego dziecka.

Dla dzieci z Pleszewa lub okolicy opinię wydaje PPP w Pleszewie, ul. Słowackiego 14.

Wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem należy złożyć u dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

- szkoła posiada sale wyposażone w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt oraz zatrudnia specjalistów przygotowanych do pracy z małym dzieckiem niepełnosprawnym.

- zajęcia są bezpłatne, prowadzone indywidualnie, z udziałem rodziców, 2 godziny tygodniowo dla każdego dziecka.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -