O NAS

Szanowni Państwo!

Bardzo nam zależy, aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną  znajdowały dla siebie miejsce na każdym etapie życia.
Chociaż Stowarzyszenie założyli przede wszystkim pracownicy naszej szkoły od początku naszej działalności chcemy pomagać wszystkim niepełnosprawnym, którzy się do nas zgłoszą.
Powodem powstania była chęć działania na rzecz niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności tych, które pobierają lub pobierały naukę w Zespole Placówek  Specjalnych w Pleszewie.
Działamy profesjonalnie i nowocześnie. Tworzymy warunki do organizowania działań mających na celu wspieranie rozwoju, rehabilitacji, opieki nad osobami,  które wymagają specjalnych form opieki i troski. Inicjujemy świadczenie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodziców lub opiekunów w zakresie informacyjnym, dydaktycznym i rehabilitacyjnym.
Nasza działalność jest możliwa tylko dzięki życzliwości innych ludzi. Dzięki życzliwości Państwa.
Chcemy by poprzez nas zechcieli Państwo wspomóc niepełnosprawne dzieci, młodzież, dorosłych i ich rodziny a tym samym Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Dzięki Państwa pomocy jest i będzie to możliwe w przyszłości. Każda pomoc jest dla nas niezwykle ważna, bo może poprawić los ludzi wymagających pomocy.
W imieniu Członków i Zarządu Stowarzyszenia

Elwira Lisiecka

Prezes 

 Zarząd współtworzą

prezes- Elwira Lisiecka
wiceprezes- Elżbieta Kwiatek
sekretarz - Maciej Lipiński
skarbnik- Katarzyna Kaczmarek 
członek zarządu- Kamila Hryszko

REGON: 300851088
NIP: 6080075545
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS: 0000305120

NR KONTA BANK SPÓŁDZIELCZY W PLESZEWIE 17 8407 0003 0011 1070 2000 0001

                                                                           
 

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Przyszłość w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: razemwprzyszlosc2008@o2.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

5) podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Przyszłość w Pleszewie, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, o osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, o Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: o zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Inspektor Danych Osobowych e-mail: razemwprzyszlosc2008@o2.pl,

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -