Turnus rehabilitacyjny

 

Turnus rehabilitacyjny to forma aktywnej rehabilitacji połączona z wypoczynkiem. Jego  celem jest przede wszystkim poprawa ogólnej sprawności, wyrobienie zaradności,pobudzenie i rozwijanie zainteresowań u osób z niepełnosprawnością.

Uczestnictwo w turnusie jest odpłatne, ale częściowo może być dofinansowywane z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnusy trwają
najczęściej 14 dni.

Rodzaje niepełnosprawności uprawniające do uczestnictwa w turnusie:

 

- niepełnosprawność umysłowa, choroba psychiczna, epilepsja, schorzenia układukrążenia, dysfunkcja narządów ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dysfunkcja narządów wzroku, a także inne dysfunkcje lub schorzenia.


Kolejność postępowania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie:


1.W odpowiednim centrum pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz:


- wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny (wypełniany przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę; ważny jest 3 miesiące),


- kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,


- udokumentowane dochody (np. odcinek renty, decyzja z OPS, oświadczenie o zarobkach z zakładu pracy).

 

Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.2.Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

3.Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji, w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

4.Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie.


5.Centrum pomocy po sprawdzeniu zgodności wybranego turnusu z wymogami formalnymi i potwierdzeniu możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie przekazuje organizatorowi dofinansowanie na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

 

Wysokość dofinansowania (w granicach 18 - 27 % tj. od 400 do ponad 600 zł.):

- 27 % przeciętnego wynagrodzenia - przysługuje osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia, osobie niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności

- 25% przeciętnego wynagrodzenia – otrzymuje osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

- 23% przeciętnego wynagrodzenia – otrzymuje osoba niepełnosprawna z lekkim stopniem niepełnosprawności

- 18% przeciętnego wynagrodzenia – otrzymuje opiekun osoby niepełnosprawnej, a także niepełnosprawni zatrudnieni w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności
- dochód osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie turnusu nie może przekraczać 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, albo 60% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotne

 

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -