Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Drodzy Rodzice!

Jeżeli uważacie, że Wasze dziecko rozwija się nieprawidłowo bądź jest niepełnosprawne, mogą Państwo skorzystać z naszej bezpłatnej porady.

W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozwojowych ustawa o systemie oświaty/Art. 71b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty/ (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572) gwarantuje każdej rodzinie tzw. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, czyli fachową pomoc w jego usprawnianiu.

Co należy rozumieć pod pojęciem:

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka są to: wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc, wsparcie rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Cel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Pobudzenie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie stanowi zbiór świadczeń i usług psychologiczno-pedagogicznych oferowanych bardzo małym dzieciom niepełnosprawnym od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole i ich rodzinom w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb psychofizycznych dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to cały kompleks działań podejmowanych w celu:

• Usprawniania dziecka i przezwyciężania zaburzeń w jego rozwoju,

• wspierania rodziny,

• stwarzania możliwości funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej.

Wspieranie rodziny i dziecka do 3 roku życia, organizowane w ramach Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z dnia 12 lutego 2009), może również odbywać się w domu dziecka.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć:

a) pomocy w stosunku do dziecka:

• rozwoju motorycznego,

• stymulacji polisensorycznej,

• rozwoju mowy i języka,

• orientacji i poruszania się w przestrzeni,

• usprawniania widzenia i słuchu,

• umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,

b) pomocy w stosunku do rodziców:

• wsparcia w procesie akceptacji niepełnosprawnego dziecka,

• rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie,

• instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych,

• informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.

Co możemy zaoferować?

W Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie funkcjonują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które dysponują kadrą, zapewniającą dziecku specjalistyczną pomoc – zarówno psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną, logopedyczną, jak i rehabilitacyjną.

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rozwoju niepełnosprawności dziecka, w szczególności oligofrenopedagog, tyflopedagog i surdopedagog;

2) psycholog;

3) logopeda;

4) rehabilitant;

5) inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Dla każdego dziecka powołuje się odrębny zespół w zależności od potrzeb dziecka. Pracę zespołu koordynuje dyrektor placówki, przy której zespół został zorganizowany.

Jakie są warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach wczesnego wspomagania?

Jeżeli Państwa zdaniem rozwój Waszego dziecka jest nieprawidłowy, proszę zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o wydanie dziecku opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinie te wydawane są także dzieciom, które mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Dla dzieci mieszkających w naszej miejscowości lub w jej okolicy orzeczenie takie wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Wyspiańskiego 10 w Pleszewie tel. 62 7421-655

Warunkiem objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem jest złożenie do Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych podania i dołączenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dyrektor przesyła wniosek do organu prowadzącego: Starostwa Powiatowego w Pleszewie z prośbą o wydanie skierowania i zorganizowanie zajęć.

Zespół wczesnego wspomagania:

• opracuje z Wami indywidualny program terapii dziecka,

• poprowadzi terapię,

• doradzi, jak urządzić otoczenie dziecka,

• odpowie na nurtujące Was pytania,

• da Wam wsparcie psychologiczne,

• objaśni perspektywy rozwojowe dziecka.

Jaka jest rola rodziny we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka?

Państwa zaangażowanie, zapał i wiara są niezbędne dla powodzenia terapii.

Im wcześniej zareagują Państwo na niepokojące sygnały, tym większa szansa na zapewnienie dziecku optymalnego rozwoju.

Włączcie się aktywnie w proces terapii.


Opracowanie: Monika Dzierla-Wodecka, Katarzyna Jakóbczak

Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -