Sprzęt rehabilitacyjny


 

Rehabilitacja jest procesem, mającym umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągania i utrzymywania i utrzymywania jak najlepszego poziomo zdrowia fizycznego i psychicznego. Realizuje te zadania m.in. poprzez udostępnianie urządzeń umożliwiających niepełnosprawnym większą niezależność.


Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przysługuje:

- osobom niepełnosprawnym stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

- osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, jeżeli:

• prowadzą działalność gospodarczą związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku

• dokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przysługuje:

- osobie, która ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- osobie, która w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie osoby wnioskodawcy

Wysokość dofinansowania wynosi:

- maksymalnie 60 % kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

- nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

- dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie

Wymagane dokumenty od osoby niepełnosprawnej:

- wniosek złożony na odpowiednim formularzu

- kopia orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność lub

- kopia wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność

Wymagane dokumenty od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej:

- wniosek złożony na odpowiednim formularzu

- jeśli jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej:

• potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej

• informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

• informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku

- jeśli jest przedsiębiorcą:

• informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -