Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych

 

Przedmioty ortopedyczne o przedmioty, ułatwiające osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w normalnych warunkach, poprzez zmniejszenie

dysfunkcyjności wynikającej ze zniekształceń układu kostno-stawowo-mięśniowego.

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON:

- na podstawie zlecenia wystawionego przez uprawnionego lekarza

- na podstawie pisemnego wniosku, złożonego na odpowiednim formularzu.

Dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego przysługuje:

- osobie niepełnosprawnej, jeżeli jej dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wynosi:

• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego nie przysługuje:

- osobie, która ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- osobie, która w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie osoby wnioskodawcy

Wysokość dofinansowania wynosi:

- do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w ustalonym limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany

- do 150 % sumy kwoty ustalonego limitu ceny, wyznaczonego przez kasę chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wymagane dokumenty:

- kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia ZUS traktowanego na równi z tym orzeczeniem orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy dzieci do 16 - go roku życia)

- faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup

- wniosek dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON. Wnioski dofinansowania do ww. zakupu osoba niepełnosprawna może składać w każdym terminie.

 

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -