Likwidacja barier

Jednym z bardzo ważnych problemów, z jakim w swoim życiu spotykają się niepełnosprawni są bariery funkcjonalne: architektura, urbanistyka, komunikowanie się, transport oraz urządzenia techniczne. Zatem możliwość aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym jest uwarunkowana uprzednią likwidacją istniejących barier.

Na likwidację tychże barier można starać się o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje:

-osobie niepełnosprawnej, która ma trudności w poruszaniu się:

• oraz jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery

• albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje:

- tylko osobie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych nie przysługuje:

- osobie niepełnosprawnej, która ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- osobie, która w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej

- osobie, która w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Tryb przyznania dofinansowania:

- przyznanie dofinansowania następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony na odpowiednim formularzu

- osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w dowolnym czasie

-wysokość dofinansowania może wynieść do 80 % kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

- dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie

Przykładowe inwestycje/czynności w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych

Likwidacji barier architektonicznych

• budowa pochylni

• dźwig osobowy

• podnośnik

• poręcze w ciągach komunikacyjnych

• uchwyty w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

• likwidacja progów

• likwidacja różnic poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg

• wymiana ościeżnicy i drzwi

• podłogi antypoślizgowe

Likwidacji barier w komunikowaniu się

• urządzenia wspomagające odbiór

• dźwięku telewizora

• telefon ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną

• budzik świetlny/wibracyjny

• sygnalizacja optyczna dzwonków do drzwi, telefonu itp.

• instalacja dźwiękowa sygnalizacyjno-alarmowa

• telefon

• CB-radio

Likwidacji barier technicznych

• montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób

• montaż zabezpieczenia wypełnienia skrzydła przed stłuczeniem lub wymiana skrzydła drzwi

• zmiana sposobu oświetlenia

• trwałe oznakowanie piktogramami budynku, w którym zamieszkuje osoba niepełnosprawna

• zakup urządzenia umożliwiającego osobie z dysfunkcją prowadzenie samochodu

• zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym

 

 

 

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -