Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej.

Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące
w szkole podstawowej.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703), dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, określono ramowe plany nauczania w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Dotyczy to również uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej.
Zajęcia rozwijające kreatywność służą rozwijaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla nich środków wyrazu, także artystycznych, praktycznych i technicznych. W zależności od potrzeb uczniów, jak również od ich specyficznych zachowań i ograniczeń, w ramach przedmiotu mogą być organizowane zajęcia:
malarskie,
rysunku,
modelowania z elementami rzeźby,
kolażu,
batiku,
decoupage,
z technologii informacyjno-komunikacyjnej,
rytmiczne,
muzyczne,
muzyczno-rytmiczne,
taneczne,
teatralne,
w tym pantomimy,
florystyki,
ruchowe,
sportowe,
praktyczno-techniczne z użyciem narzędzi i urządzeń,
kulinarne,
dekoratorsko-porządkowe,
obróbki drewna,
metalu,
tkactwa,
dziewiarstwa,
hodowli zwierząt,
uprawy roślin itp.
Powyższe propozycje stanowią katalog zajęć do wyboru, zgodnie z zainteresowaniami, mocnymi stronami ucznia i możliwościami szkoły.
Należy zwłaszcza uwzględniać możliwości ukierunkowania rozwoju ucznia na działania celowe i pożyteczne, przydatne w przyszłości, które mają charakter pracy, pozwalają osiągać uznanie społeczne i poczucie sensu życia.
Pamiętaj!
Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka, a także pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

Anna Witek Pilarska
Elwira Lisiecka

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

Temat : Barwy tęczy – czerwień.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Cele zajęć:
• kształtowanie ekspresji twórczej i rozbudzanie wyobraźni,
• twórcze wykorzystanie posiadanej wiedzy,
• kształtowanie umiejętności nietypowego wykorzystania przedmiotów,
• rozwijanie umiejętności plastycznych,
• rozwijanie umiejętności komunikowania się,
• kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i współdziałania w grupie,
• kształtowanie umiejętności dzielenia się swoimi umiejętnościami.

Metody: podające, eksponujące, praktyczne

Formy: indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: kolorowe karteczki wycięte z papieru samoprzylepnego, ilustracje z przedmiotami w poszczególnych kolorach, kolorowe przedmioty, krzesła, plakat z krzyżówką, pisak, papierowe talerzyki, szablon z serduszkami, farby plakatowe, rolki od papieru toaletowego, włóczka, piłeczki pingpongowe, kolorowy papier oraz skrawki materiału, serduszka z napisami lub emocjami.

Przebieg zajęć:

1.Nauczyciel wita się z uczniami.
Witam wszystkich, a szczególnie tych, którzy np.:
- widzieli kiedyś tęczę,
- mają zielone oczy,
- piją białe mleko,
- malują kolorowymi kredkami,
- lubią czerwone truskawki.

2. Jakim jestem kolorem?
Nauczyciel przykleja dzieciom na plecach karteczki w różnych kolorach. Każdy uczeń podchodzi do nauczyciela, który wymienia przedmioty w danym kolorze ( np. słońce, cytryna –żółty; trawa, ogórek – zielony itp.) Nauczyciel może pokazać także ilustracje przedmiotów. Uczeń ma za zadanie odgadnąć jakim jest kolorem. Kiedy uczeń odgadnie przylepia sobie kartkę z przodu.

Inna wersja zabawy:
Nauczyciel przykleja dzieciom karteczki o różnych kolorach . Każdy uczeń ma za zadanie odszukać przedmiotów w kolorze swojej karteczki. Przedmioty ułożone są na ławce – uczeń ma je wskazać lub mogą być poukładane w różnych miejscach w klasie –uczeń musi je odnaleźć.
Kiedy uczeń odszuka przedmiotów może pomóc innym.

3.Tęcza.
Dzieci siadają na krzesełkach ustawionych w kole. Jedna osoba nie ma krzesła i stoi w środku. Każde dziecko ma na przylepionej karteczce jeden z kolorów tęczy – kolory się powtarzają. Nauczyciel głośno wymienia kolor, dzieci, którym jest on przydzielony, zamieniają się miejscami. Osoba stojąca w środku wykorzystuje moment, aby zająć miejsce na krześle. Na hasło tęcza miejscami zamieniają się wszystkie dzieci.

4. Nauczyciel wiesza na tablicy duży plakat z krzyżówką. Hasło krzyżówki nawiązuje do tematu zajęć i brzmi: czerwono mi.
Nauczyciel wyjaśnia uczniom znaczenie koloru czerwonego.
Czerwień – oznacza siłę, radość, odwagę. Jednak nadmiar koloru czerwonego może drażnić, powodować niepokój. Jest to kolor miłości – serce malowane jest na kolor czerwony. Nauczyciel rozwiązuje krzyżówkę wspólnie z uczniami, wpisuje hasła ( hasło może wpisywać uczeń).

5. Uczniowie losują karteczki.
Nauczyciel zaprasza wszystkich do przygotowanych wcześniej trzech stanowisk pracy.
a) Pierwsze stanowisko zajmują dzieci, które wylosowały karteczki z sercem. Ich zadaniem jest wycięcie z szablonu ludzika - serce i naklejenie go na papierowym talerzyku. Tło talerzyka należy pomalować farbami plakatowymi.
b) Drugie stanowisko zajmują uczniowie, którzy wylosowali karteczkę z rysunkiem Czerwonego Kapturka. Wykonują oni Czerwonego Kapturka z rolki po papierze toaletowym, włóczki, piłeczki pingpongowej, kolorowego papieru oraz skrawków materiału.
c) Przy trzecim stanowisku pracują dzieci, które wylosowały karteczki z rysunkiem biedronki. Wykonują biedronki z talerzyków papierowych, czarnego i białego kartonu oraz skrawków czarnego materiału.
Po zakończonym ćwiczeniu dzieci prezentują swoje race pozostałym grupom. Prace nagradzamy brawami. Następnie wykonane przez siebie prace powieszają na wystawie.

6. Obdarowywanie się serduszkami.
Dzieci dobierają się w pary, nauczyciel pokazuje im planszę z narysowanym sercem, pokrytym czerwonymi serduszkami, na których napisane są miłe słowa, np.: jesteś miły; lubię cię; lubię, gdy się uśmiechasz itp. ( na serduszku mogą być przyczepione twarze przedstawiające emocje).
Każdy wybiera jedno serce i odczytuje napis drugiej osobie ( lub odczytuje nauczyciel) a następnie przykleja jej serce na ramieniu.

7. Dzieci i nauczyciel stają w kręgu. Nauczyciel dziękuje za udział w zajęciach, chwali za pomysłowość oraz staranność. Wszyscy trzymają się za dłonie i przekazują sobie iskierkę przyjaźni.

Temat: W Bajkolandii.


Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.
Główny cel : rozwijanie twórczego myślenia.
Cele szczegółowe:
•rozwijanie wyobraźni,
•doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
•kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych materiałów do stworzenia pracy twórczej.


Metody:
1. Aktywizujące: słoneczko, drama.
2. Podające, eksponujące, praktyczne.

Formy pracy: zbiorowa jednolita, grupowa zróżnicowana.

Środki dydaktyczne: żółte koło z napisem BAJKA, żółte paski papieru, karty twórczości, wystawka książek i filmów z bajkami, płyty z muzyką z bajek, rekwizyty (ogon tygryska korona, różdżka, sieć), arkusze szarego papieru do wykonania projektów, materiały ( bibuła, szmatki, wstążki, farby, kolorowy papier, kredki, flamastry), karteczki z symbolami ,,.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie piosenką pt. „Przybij piątkę”
Uczniowie stoją w kole, jedno dziecko wchodzi do środka. Przybija „ piątkę” z uczniami stojącymi w kole. Wszyscy śpiewają piosenkę.
„ Przybij piatkę, przybij piątkę mi.
Przybij piątkę, poczuj wspólny rytm.
Ty i ja, ja i ty
Przybij piątkę, przybij ją mi.
Na dzień dobry!”
2. Zabawy z kartami twórczości - każdy otrzymuje kartę twórczości ( załącznik nr 1). Karta musi być dostosowana do umiejętności ucznia. Uzupełnione karty zostają przy właścicielu (posłużą do podziału na grupy wg symboli umieszczonych w prawym dolnym rogu strony).

3. Każdy uczeń podaje tytuł znanej bajki. Nauczyciel ( lub uczeń) zapisuje je na żółtym pasku papieru i umieszcza ją na tablicy. Odczytanie tytułów.


4. Podział na grupy. Dobór grup według symboli na kartach twórczości (na każdej karcie jest jeden z czterech symboli).
5. Zajęcie wyznaczonych miejsc.
- przypomnienie zasad pracy w grupie,
-wybieranie rekwizytów zgodne z symbolem na karcie twórczości: korona,
różdżka, sieć, ogon tygryska.

6. Ćwiczenie dramowe:
Uczniowie ustalają w grupie tytuł bajki do wybranego rekwizytu. Za pomocą pantomimy
przygotowuje i przedstawia jej fragment - pozostałe grupy odgadują tytuł.
1. Ogon tygryska – „Kubuś Puchatek”.
2. Korona – „Śpiąca Królewna”.
3. Różdżka – „Kopciuszek”.
4. Sieć – „O rybaku i złotej rybce”.
W wykonaniu zadania pomaga nauczyciel.

7. Przygotowanie sylwet.
Dzieci w każdej grupie odrysowują postać jednego z kolegów na arkuszach szarego papieru.

8. Praca nad projektami kostiumów.
Wykorzystując zgromadzone materiały( bibułę, szmatki, wstążki, kolorowy papier, guziki,
farby) grupy wykonują odpowiednią postać. ( samodzielnie lub z pomocą nauczyciela).

9. Prezentacja na forum klasy – ekspozycja prac.
10. Ocena prac.
11. Rozmowa z uczniami na temat zajęć – czy podobały ci się zajęcia – (wybór odpowiedniego symbolu ,,i przyklejenie na tablicy).

12. Zabawy relaksacyjne.
Uczniowie swobodnie poruszają się do wybranej muzyki z bajki, oglądają wystawkę
książek i filmów z baśniami oraz bajkami.
13. Podsumowanie aktywności dzieci.

Temat : Zielono mi.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.
Cel główny: wydobycie i uaktywnienie potencjalnych zdolności do twórczych działań oraz efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie w oparciu o aktywność artystyczną.
Cele zajęć:
• pobudzanie i rozwijanie zdolności i możliwości twórczych,
• rozwijanie ekspresji, emocji i twórczości,
• ugruntowanie własnej wartości,
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
• możliwość przeżycia satysfakcji twórczej i jej efektów,
• czerpanie radości z wykonywanych zadań,
• wspomaganie rozwoju funkcji poznawczych: spostrzeganie wzrokowe, koncentracja uwagi,
• odkrywanie kolorów i nazywanie ich,
• odkrywanie własnych talentów, rozwijanie zainteresowań.

Metody: aktywizujące
Formy pracy: indywidualna, praca w grupach

Środki dydaktyczne: list od żaby Zielonki napisany przez nauczyciela, ołówki, pisaki, kredki, farby, plastelina, arkusze szarego papieru, arkusze zielonego papieru, klej, nożyczki, kolorowy papier, nagranie piosenki pt „Ogórek” , nagranie z muzyką relaksacyjną.

Przebieg zajęć:

1.Nauczyciele i dzieci mają na sobie coś zielonego.
Witam wszystkich, którzy przybyli na spotkanie, aby się wspólnie bawić.

Nauczyciel z dziećmi tworzy krąg i wypowiada zdanie: Witam wszystkich, którzy:
- mają dobry humor
- lubią kolor zielony
- lubią jeść owoce i warzywa
- lubią się wesoło bawić
- lubią taniec
- nie lubią nudy…

Witamy uczestników w taki sposób, aby czuli się powitani. Osoby, których dotyczą słowa powitania podnoszą ręce w górę i machają w stronę witającego.

2.Sztafeta rysunkowa: „Dorysuj coś…”

Siadamy w kole i rozpoczynamy zabawę w sztafetę rysunkową: „Dorysuj coś…”
Każde dziecko otrzymuje kartkę papieru i zieloną kredkę. Na sygnał nauczyciela rozpoczyna rysowanie dowolnej rzeczy koloru zielonego. Na kolejny sygnał dzieci przekazują niedokończony rysunek swojemu koledze z prawej strony, po czym ten dorysowuje kolejny fragment. Zabawa trwa dotąd, aż każde dziecko otrzyma swoją kartkę, na której rozpoczęło rysowanie. Następnie dzieci proponują tytuły rysunku, który powstał przez dorysowywanie fragmentów przez wszystkich uczestników zabawy.

3.Odpowiedz na pytanie: „Co jest zielone”?
Dzieci wymieniają rzeczy koloru zielonego, z którymi spotykają się w życiu codziennym. Nauczyciel może pokazywać ilustracje lub przedmioty w tym kolorze.

4.Zabawa ruchowa „Wąż” przy piosence „Ogórek” (Załącznik 1)
Dzieci po przywitaniu stoją w rozsypce. Wspólnie z nauczycielem zaczynają śpiewać piosenkę „Ogórek”. Nauczyciel tworzy węża przez dotknięcie kolejno dzieci.

5.Plastyczna zabawa badawcza „Zielony świat”
Dzieci mieszając kolory farb, dochodzą do uzyskania koloru zielonego poprzez połączenie koloru niebieskiego i żółtego, tworząc różne odcienie zieleni uzyskują efekty barwne podczas malowania przy muzyce Vivaldiego.
6. Praca w grupach:
Nauczyciel czyta przysłany „Tajemniczy list” (załącznik 2)

Nauczyciel dzieli dzieci na 4 grupy. Przed rozpoczęciem zajęć dzieci otrzymują emblematy: stawu, żaby, krokodyla i lilii wodnej. Następnie odszukują stoliki z takimi samymi symbolami. Dzieci do wykonania poszczególnych dobiera nauczyciel w zależności od stopnia trudności zadania.

Grupa I
Zadaniem grupy jest wykonać z szarego papieru stawu dla żab.
Dzieci malują papier na kolor niebieski. Kolorem zielonym malują swoją lewą dłoń, a następnie odbijają na papierze. Powstają pływające liście, na których mogą pływać żaby.
Grupa II
Zadaniem grupy jest wykonanie żab – przyjaciółek Zielonki. (załącznik 3)
Dzieci wykonują żaby z papierowych kółek różnej wielkości, zaginają je i łączą za pomocą kleju.
Grupa III
Zadaniem grupy jest wykonanie krokodyli z plasteliny – przyjaciół Zielonki (Załącznik 4).
Dzieci lepią z zielonej plasteliny poszczególne elementy krokodyla, następnie łączą je ze sobą. Głowę krokodyla ozdabiają, kolorowymi włosami.

Grupa IV
Zadaniem grupy jest wykonanie lilii wodnych z serwetek ozdabiających nowy dom Zielonki.(załącznik 5)
Dzieci wykonują lilie wodne z serwetek – Origami.
Po zakończeniu prac przez poszczególne grupy dzieci układają na stawie z zielonymi liskami lilie wodne, żabki- przyjaciółki Zielonki i krokodyle.
7. Relaksacja:
Taniec motyli na łące:
Po usłyszeniu melodii (kolejno: walc, polka, twist, "Bolero"), motyle rozpoczynają swój taniec.
Melodia jest parokrotnie wyciszana, wtedy to motyle odpoczywają na kwiatkach.

Taniec ważek
Następnie wiosnę witają tańcem ważki. Dzieci-ważki leżą na brzuchu, głowę opierają na złożonych dłoniach. Po usłyszeniu sygnału granego na trójkącie, unoszą głowę, ręce wyciągają daleko na boki i szybko machają.

Zielona łąka
Idziesz wolniutko wąską ścieżką. Rozglądasz się ciekawie wokoło. Widzisz biegające wiewiórki, słyszysz ćwierkające wróbelki.
Nagle przed tobą pojawia się wspaniały zielony dywan – to łąka. Oddychasz głęboko. Rozkoszujesz się zapachem młodej, zielonej trawki. Słyszysz szum – to woda w strumyku radośnie uderza o kamyki. Nad strumykiem zielony dotąd dywan staje się kolorowy: żółto – niebiesko – zielony. To niebieskie niezapominajki i żółte kaczeńce znalazły sobie miejsce, gdzie ogrzewa je złote słoneczko i chłodzi czysta woda.
Oto, nie wiadomo skąd, pojawiają się na łące kolorowe motylki. Tańczą wesoło i spijają nektar z polnych kwiatów. Po ździebełkach trawy spacerują czerwono – czarne pracowite biedronki. Gdzieś z oddali słychać śpiew skowronka.
Nagle na łące pojawia się piękny, majestatyczny ptak – bocian. Wszystkie żabki bawiące się na brzegu jak na komendę wskakują do wody i chowają przed niebezpieczeństwem.

LITERATURA:
- E. Nęcka, Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2005
- B. Dyrda, Rozwijanie twórczości i inteligencji intelektualnej dzieci i młodzieży, Poradnik dla wychowawców i nauczycieli, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2004


ZAŁĄCZNIK NR 1

Tekst piosenki – „Ogórek”

1. Wesoło jesienią w ogródku na grządce,
Tu ruda marchewka tam strączek,
Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty,
A w kącie ogórek wąsaty.
Ref.: Ogórek, ogórek, ogórek,
Zielony ma garniturek,
I czapkę i sandały,
Zielony, zielony jest cały.
2. Czasami jesienią na grządkę w ogrodzie,
Deszczowa pogoda przychodzi,
Parasol ma w ręku, konewkę ma z chmurki,
I deszczem podlewa ogórki.

ZAŁĄCZNIK NR 2
List żaby Zielonki do dzieci

Drogie Dzieci!
Jestem małą żabką. Mam na imię Zielonka. Mieszkałam wspólnie ze swoją rodziną pobliżu pięknego stawu.. Nasze życie było pełne miłości i wzajemnego zaufania. Niestety ostatnio woda w stawie zaczęła robić się brudna i brzydko pachnie. Jak wiecie my żaby bez wody żyć nie możemy. Nie wiedzieliśmy co ze sobą zrobić, więc ja postanowiłam napisać list i prosić o pomoc. Potrzebujemy nowego stawu, który byłby naszym nowym domem. Pragnę nadmienić, że przy starym zostałam już tylko ja ze swoją rodziną. Jest nam tu smutno, brudno i czujemy się bardzo samotnie. Prosimy pomóżcie nam, od tego bowiem zależy nasze dalsze wspaniałe życie.

Łączę pozdrowienia
Żaba Zielonka

ZAŁĄCZNIK NR 3
Żaba


Potrzebować będziemy: kartki z kolorowego bloku technicznego, 2 zielonych kółek o średnicy 10 cm (brzuch i głowa), 7 zielonych kółek o średnicy 5 cm, 2 białych kółek o średnicy 5 cm, 2 niebieskich kółek o średnicy 2 cm, 1 czerwonego kółka o średnicy 5 cm (język).

Oczy mocujemy na głowie. Mniejsze kółeczko przyklejamy u dołu brzuszka. Teraz łapki - kółka składamy na pół, następnie jedno skrzydełko odginamy w górę - dwa w prawo, dwa w lewo. Mocujemy łapki, nasza żabka gotowa.

ZAŁACZNIK NR 4
Krokodyl
1.Kolory.
Czarny – oczy.
Biały – oczy.
Zielony - całe ciało.

2. Głowa.
Bierzemy zieloną plastelinę. Formujemy z niej łezkę, jednak nie robimy 'cienkiego' końca, tylko kończymy go kulką. Po spód formujemy wężyka i spłaszczamy go. Bierzemy czarną plastelinę. Robimy z niej cztery kuleczki. Dwie z nich spłaszczamy i przyklejamy do noska. Teraz bierzemy białą plastelinę. Formujemy z niej dwie kulki i łączymy z dwiema pozostałymi czarnymi kulkami. Oczy przyklejamy do głowy.

3. Tułów.
Ponownie bierzemy zieloną plastelinę. Formujemy z niej dużą kulkę, lekko spłaszczamy.

4. Ogon.
Teraz z zielonej plasteliny formujemy wężyka. Dwoma palcami zwężamy u góry. Dołączamy do tułowia.

5. Nogi.
Z zielonej plasteliny formujemy cztery kulki. Do każdej z nich dorabiamy po cztery mniejsze kuleczki.

6. Krokodylek.
Teraz do tułowia dołączamy nogi oraz głowę. Nasz krokodylek skończony!

ZAŁACZNIK NR 5
Lilie wodne z serwetek.

Składanie serwetek – lilia 1
Złóż wszystkie rogi serwetki do środka tak aby się ze sobą stykały. Zaprasuj.

Składanie serwetek – lilia 2
Powtórz czynność jeszcze raz – złóż rogi kwadratu do środka aby stykały się dokładnie w środku. Zaprasuj.

Składanie serwetek - lilia 3
Powróż składanie po raz trzeci. Złóż wszystkie rogi tworząc jeszcze mniejszy kwadrat. Zaprasuj.

Składanie serwetek - lilia 4
Odwróć serwetkę na drugą stronę. Zegnij wszystkie rogi kwadratu do środka.

Składanie serwetek - lilia 5
Trzymając jedną ręką środek serwetki drugą wyciągnij spod każdego rogu zagięcie.

Składanie serwetek - lilia 6
Pociągnij od spodu narożników materiał aby utworzyć kształt miseczki.

Temat: Kiedy czujemy się szczęśliwi?

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.
Cel główny: pobudzenie twórczego rozwoju ucznia i grupy poprzez wyzwalanie różnych form aktywności.
Cele szczegółowe:
- dostrzeganie, nazywanie i wyrażanie swoich uczuć poprzez różne formy ekspresji,
- akceptowanie uczuć innych,
- rozwijanie poczucia przynależności i umiejętność współpracy,
- rozwijanie wyobraźni i optymistyczne nastawienie do życia.
Metody: niedokończonych zdań, pogadanka, działalność praktyczna uczniów.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.
Pomoce dydaktyczne: tabliczki z twarzami wyrażającymi różne uczucia, kartki
z niedokończonymi zdaniami, karty z nazwami uczuć, arkusze papieru, mazaki, kostka uczuć przygotowana z pudełka.

Przebieg zajęć:


1.Zajęcia rozpoczynamy od określenia samopoczucia i uzupełnienia zdania:
,,Czuję się teraz …”
Znajdź swojego partnera
Przebieg: Wszyscy stają w kręgu. Osoba prowadząca wręcza każdemu kartkę, na której napisana jest nazwa zwierzęcia. Wszyscy próbują naśladować głosy tych zwierząt i starają się, chodząc po pokoju, znaleźć drugą osobę, która wydaje odgłosy takie jak oni (czyli takie samo zwierzę). Kiedy pary się dobiorą, można dalej formować większe grupy, np. ptaki i ssaki, zwierzęta domowe i leśne itp.
,,Uściśnij dłoń”
Przebieg:
Uczestnicy chodzą swobodnie po sali, a prowadzący podaje instrukcje:
- uściśnijcie jak najwięcej dłoni,
- przywitajcie się jak ludzie szczęśliwi,
- przywitajcie się jak ludzie smutni.
2.Uczestnicy i prowadzący siadają w kręgu. Pokazują tabliczki z twarzami osób, które wyrażają konkretne uczucia. W tym samym czasie zastanawiają się, co mogłoby być powodem takiego wyrazu twarzy.


Następnie prowadzący rozdaje kartki z niedokończonym zdaniami (zał.1):
Jest mi smutno, gdy….
Jestem wesoła, gdy…
Czuję złość, gdy…..
Jestem zdziwiony, gdy…
Zadaniem uczestników jest uzupełnić brakujące zdania.

3. Jak zwierzęta wyrażają swoje uczucia? O czym mówią nam ich minki?
…………………………………………………….
……………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………….
……………………………………………………………..
…………………………………………………….
Praca grupowa:
4. ,,Kostka uczuć”(wykonana z niepotrzebnego pudełka)
Podział uczniów (w zależności od liczby: albo w pary, albo w trójki – np. za pomocą kolorowych kartek) - zadaniem dzieci jest narysować na przygotowanych kartonach wylosowanych uczuć (złość, smutek, radość, szczęście, strach, zdziwienie).
Ważne jest to, aby nie były to buźki!
Następnie każdy z uczestników rzuca kostką i za pomocą mimiki pokazuje to uczucie.

5.,,Burza włosów”
Na dużym brystolu narysowana jest twarz. Czworo chętnych dzieci podchodzi do tablicy i odrysowuje swoje dłonie - są to włosy . Zadaniem jest zapisanie na każdym palcu słowa kojarzącego się ze szczęściem.


7. ,,Szczęśliwy wierszyk”
Uzupełnij luki w wierszu według własnego pomysłu:
Moje Ty szczęście, (wiersz zaczerpnięty z Internetu)
gdzieś się podziało,
w którą stronę poszło,
gdzie się zapodziało?
Czy zgubiło drogę?
Czy złamało nogę?
A może się zakochało
i TAM już zostało?
szczęście wróć.

…………………….Ty szczęście
gdzie się……………………….
…………………………..poszło
gdzie się………………………?
Czy……………………………?
Czy……………………………?
A może………………………...
………………………….zostało?
Szczęście wróć.
Następnie chętni uczniowie odczytują swoje wiersze na forum klasy.

8. ,,Plakat szczęścia”
Każdy bez względu na to w jakim żyje kraju i ile ma lat chce być szczęśliwy.
Nauczyciel proponuje wyciąć z gazet twarze szczęśliwych osób i stworzyć wspólnie ,,plakat szczęścia”.
9.Wysłuchanie piosenki o szczęściu np. ,,Ktoś mnie pokochał”- Czerwone gitary.

10. Podsumowanie zajęć- ,,Trzy światła”:
Czerwony - nie podobały mi się
Żółty - były takie sobie
Zielony - podobały mi się
Na hasło ,,start” dzieci podnoszą wybrany kolor.
11. Podziękowanie za zajęcia.

LITERATURA:
R., Haith, M., Miller, S., Psychologia dziecka, Warszawa 1995.
E. Noga, Wasilak B., Stare i nowe zabawy podwórkowe, Warszawa 2003.
Projekt : „Radość tworzenia – kreatywny nauczyciel i uczeń” Trening twórczości dla uczniów szkół podstawowych.

Temat : Nastrojowa opowieść wydobyta dzięki barwom
Adresat: Sesja zajęć twórczych przeznaczona dla 20-osobowej grupy dzieci w wieku szkolnym (klasy IV – VI szkoły podstawowej i I kl. gimnazjum)
Czas trwania: 1 sesja - 1,5 godziny
Cele zajęć: Nadrzędnym celem proponowanych warsztatów jest pobudzenie fantazji i wyobraźni, rozwijanie możliwości twórczych dzieci.
Cele cząstkowe:
• poznanie i nazywanie kolorów podstawowych i pochodnych,
• wykorzystywanie poznanych barw w pracach plastycznych,
• przekładanie emocji i wyobraźni na obraz plastyczny,
• tworzenie opowiadania na podstawie wykonanych prac,
• realizacja własnych pomysłów, wdrażanie i sprawdzanie idee własnych rozwiązań,
• rozwijanie otwartości i akceptacji dla rozwiązań stosowanych przez innych,
• zgodne współdziała w zespole

Metody pracy: pogadanka, działalność praktyczna uczniów, metody aktywne
Formy pracy: zbiorowa
Przebieg treningu:
ROZGRZEWKA TWÓRCZA
1. Witam dzieci, a szczególnie te które lubią kolory.

Cel: zabawa integrująca grupę a zarazem wzbudzająca zainteresowanie i ciekawość „Wizytówki”. Każde dziecko wybiera kartkę, w wybranym przez siebie kolorze (podstawowym lub pochodnym) która wcześniej została przygotowana przez nauczyciela i tworzy wizytówkę zapisując swoje imię oraz symbol, który go charakteryzuje. Przedstawia się pozostałym uczniom i motywuje wybór koloru.

Praca w grupach:
2. Koło barw.

Cel: wyjaśnienie definicji i powstawania barw podstawowych i pochodnych, ustalenie zasad panujących podczas tych zajęć, stworzenie atmosfery współodpowiedzialności za efekt końcowy zajęć. Wprowadzenie do tematu.
Pogadanka na temat: „Barwy podstawowe i pochodne” z wykorzystaniem planszy.


„Tulipany z ręki”
Cel: ukierunkowanie indywidualnej pracy ucznia na konkretny wynik, rozwijanie wyobraźni. Wykonanie przez uczestników „Tulipanów z ręki” z wykorzystaniem własnych dłoni. Przykładowe wykonanie tulipana przez nauczyciela. Każdy uczeń wybierze dwa dowolne kolory podstawowe i przez ich zmieszanie stworzy barwę pochodną. Wynikiem tego będzie namalowanie trzech kwiatów (2 w kolorach podstawowych i 1 w kolorze pochodnym).

Kompozycja z wykorzystaniem figur geometrycznych.
Cel: ćwiczenia wpływające twórczo na wyobraźnię, słaniające do podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu, pozytywne wzmocnienie przez aprobatę dla indywidualnych pomysłów.
Uczestnicy dzielą się dowolnie na 3 osobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje przygotowany wcześniej przez nauczyciela zestaw wyciętych z kolorowego papieru figur geometrycznych (kolory podstawowe i pochodne), karton i klej. Zadanie ich polega na stworzeniu dowolnej kompozycji. Czas przeznaczony na to zadanie to 15min.
Po zakończeniu pracy uczniowie siadają w kręgu. Osoba wytypowana przez zespół opowiada co przedstawia praca.


Nastrojowa opowieść.
Cel: burza mózgów, pobudzenie kreatywności, rozwijanie umiejętności dochodzenia w nowy sposób do danego celu Wspólne ułożenie historyjki, na którą składają się wszystkie prace zespołów, ułożenie obrazków w kolejności jaką uczestnicy wybrali i powieszenie ich na sznurku za pomocą spinaczy. Tym samym zorganizowanie wystawy prac dzieci.
Relaksacja:
6. Wykorzystanie muzyki relaksacyjnej, która tworzy tło wypowiedzi.

Każde dziecko dokańcza zdanie:
Dla mnie dzisiejsze zajęcia były w kolorze ………
Cel: uzewnętrznienie emocji przez jednostkę, pozytywne wzmocnienie. Nauczyciel dziękuje dzieciom za wspólną zabawę i zaangażowanie.
Literatura:
• Vasta R., Haith M., Miller S., Psychologia dziecka, Warszawa 1995.
• Noga E., Wasilak B., Stare i nowe zabawy podwórkowe, Warszawa 2003.
• Jąder M., Krok…w kierunku kreatywności, Warszawa 2003.
• Płyta z muzyką relaksacyjną.

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -