Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Statut Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie w
Rozdziale VII
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA
WEWNĄTRZSZKOLNEGO
określa w
§ 31.
23.Dla każdego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym uzupełnia się „Bilans wiadomości i umiejętności ucznia”. Dokument obejmuje czas pobytu ucznia w szkole.
24.Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz ocena
klasyfikacyjna zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
25.Ocena bieżąca jest oceną ustną, nauczyciel co najmniej raz w miesiącu dokonuje
pisemnie oceny postępów ucznia z danego przedmiotu.
26.Uczniom można przedłużyć okres nauki w szkole podstawowej zgodnie z
godnie z odrębnymi przepisami:
1)o jeden rok
-na I etapie edukacyjnym;
2)o dwa lata -na II etapie edukacyjnym.
27.Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada
pedagogiczna po uzyskaniu:
1)opinii zespołu udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
2)zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
28.Wyniki klasyfikacji rocznej zapisywane są w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen oraz na świadectwie szkolnym.
29.Wyniki klasyfikacji końcowej zapisywane są w arkuszu ocen oraz na świadectwie
ukończenia szkoły.
30.Ocena śródroczna z religii jest oceną opisową,
natomiast ocena roczna w dzienniku
lekcyjnym, arkuszu
ocen i na świadectwie szkolnym wyrażona jest w stopniach
według następującej skali:
stopień celujący –6,
stopień bardzo dobry–5,
stopień dobry –4,
stopień dostateczny –3,
stopień dopuszczający –2,
stopień niedostateczny –1.
31.Oceny bieżące dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

Wystawienie oceny opisowej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest trudne i dla wielu nauczycieli kłopotliwe.
Nauczyciele uczniów zadają najczęściej następujące pytania:
Czy w ocenie ucznia należy uwzględnić tylko aspekty pozytywne? Jak opisać brak postępów ucznia i jego trudności? Czy w ocenie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną należy umieścić wskazówki co do dalszego postępowania?
Co powinna zawierać ocena opisowa?
Nauczyciel tworząc indywidualnie ocenę opisową, musi w niej zawrzeć informacje na temat tego:
1.co uczeń konkretnie umie,
2.jakie treści opanował i jakie umiejętności nabył,
3.jakie poczynił postępy,
4.jakie jest jego zaangażowanie na lekcji oraz zachowanie.

Ocena klasyfikacyjna roczna powinna być ustalana jest w oparciu o rejestr postępów w nauce (np. arkusz i zeszyt obserwacji osiągnięć ucznia czy jak w naszym przypadku „Bilans wiadomości i umiejętności ucznia.”).Nauczyciel oceniając ucznia powinien mieć na uwadze, że należy a wręcz trzeba docenić włożony wysiłek przez jego ucznia, a nie tylko ocenić postępy lub ich brak.
Kolejną zasadą oceny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną jest również to, że przy ustalaniu oceny należy w szczególności brać pod uwagę jego możliwości i predyspozycje psychofizyczne. Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być dostrzegane i wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu (mogą być bardzo znikome, ale dla ucznia bardzo istotne , bo osiągnięte poprzez ciężką pracę).
Ocena opisowa jest diagnozą pedagogiczną, mówi co dziecko osiągnęło, bez porównywania do innych. Ocena dotyczy nie tylko wiedzy i umiejętności ucznia, ale obejmuje również jego rozwój społeczny i emocjonalny.
Ocena śródroczna i roczna nie muszą się wiele od siebie różnić.
Trzeba przy tym pamiętać, że podstawa programowa określa ogólne cele edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym dla wszystkich etapów kształcenia. Zwraca uwagę na specyfikę kształcenia dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, która polega na całościowym, zintegrowanym, wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Działania edukacyjne w stosunku do wielu uczniów (zwłaszcza z upośledzeniem w stopniu znacznym) przez cały okres ich pobytu w szkole , mogą nie wykraczać poza pewien obszar, zaspokajając ich specyficzne potrzeby, możliwości i zainteresowania. Uwzględniając to podstawa programowa nie przypisuje kolejnym etapom edukacyjnym w szkole odrębnych celów i nie wyróżnia dla nich odrębnych zadań ani treści nauczania. W praktyce ocena opisowa śródroczna i roczna mogą niewiele różnić się od siebie.

Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym powinna pełnić również funkcję motywującą .
Ocenianie kształtujące, a więc bieżące, częste i wielokrotne, które wspomaga proces uczenia się i stale towarzyszy uczniom, nakłada na nie odpowiedzialność za postępy w nauce. Uczniowie stają się bardziej samodzielni, lepiej rozumieją, czego i po co się uczą, bardziej angażują się w proces nauki i otwarcie mówią, jeśli czegoś nie rozumieją, nie wiedzą, chętniej też zadają pytania. Potrafią również sami ocenić swój wysiłek i pracę włożoną w daną lekcję, czy określone zadanie, a także wysłuchać opinii innych osób – kolegów z klasy lub nauczyciela – na temat ich zaangażowania i wkładu pracy w zajęcia. Ważne jest, aby ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela odnosiło się do ich mocnych stron, aby podnosiło ich poczucie wartości. Przekazywanie informacji zwrotnej na forum grupy buduje wzajemny szacunek uczniów i ich wyrozumiałość dla trudności kolegów. Ocena dotyczy nie tylko wiedzy i umiejętności ucznia, ale obejmuje również jego rozwój społeczny i emocjonalny.
Ocenianie kształtujące wpływa na samoświadomość uczniów i ich rozeznanie odnośnie tego, co już potrafią zrobić bez trudu, a co muszą jeszcze doskonalić i ćwiczyć. Metoda ta pozwala również na wyraźne zindywidualizowanie systemu oceniania, daje także możliwość docenienia nawet drobnych postępów, sukcesu na miarę możliwości każdego dziecka.
Opracowała E. Lisiecka
Na podstawie literatury metodycznej, aktualnych aktów prawnych oraz obowiązujących dokumentów ZPS w Pleszewie

Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -